ԲԻԶՆԵՍ ԷՔՍՊՐԵՍ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ԲԻԶՆԵՍ ԷՔՍՊՐԵՍ

business

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ և ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումար ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար`500-6.000 ԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամով վարկերի համար` 200.000-2.500.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք ԱՄՆ դոլար վարկերի համար`20%

ՀՀ դրամ վարկերի համար` 24 %

Վարկի ժամկետ մինչև 24 ամիս
Վարկի ամսական սպասարկման վճար 0.4 % վարկի գումարից
Վարկի ժամկետից շուտ մարեկու տույժ մինչև վարկի ժամկետի կեսը մարելու դեպքում` 5 % չվաստակած տոկոսից
Վարկի ապահովվածություն 3 անձ(ֆիզիկական կամ իրավաբանական) երաշխավորքւթյուն, շարժական գույք կամ այլ հիմնական միջոցներ, *3000ԱՄՆ դոլար կամ 1.500.000 ՀՀ դրամից ավելի վարկերի դեպքում շարժական գույքի կամ այլ հիմնական միջոցների գրավը պարտադիր է
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն մինչև 50 %
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ ամսական հավասարաչափ մարումներով(անուիտետեային գրաֆիկով)
Վարկի տրամադրման(կոմիսիով) վճար 3 %, բայց ոչ պակաս, քան 10.000 ՀՀ դրամ և ոչ ավել, քան 80.000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար 10.000 ՀՀ դրամ` Ա/Ձ-ի համար, 15.000 ՀՀ դրամ` ՍՊԸ, ԲԲԸ, ՓԲԸ ր այլնի համար

 

 

 

Պահանջվող փաստաթղթեր`

 

Ա/Ձ-ի համար՝

 1. Վարկառուի անձնագիր(նույնականացման քարտ) և սոցիալական քարտ(առկայության դեպքում),
 2. Պետռեգիստրի գրանցման վկայական և ՀՎՀՀ,
 3. Լիցենզիա(եթե վարկառուն զբաղվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեությամբ),
 4. Ձեռնարկատիրական գործունեությունը հավաստող և բնութագրող փաստաթղթեր(ֆինանսական հաշվետվություններ, հաշվարկային հաշվի շարժ, առևտրի տետրեր և այլն),
 5. Գրավադրվող գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր(սեփականության վկայական, տեխնիկական անձնագիր, ձեռք բերման փաստաթղթեր և այլն),
 6. Տեղեկանք համապատասխան հարկային մարմնից՝ պարտքերի վերաբերյալ

ՍՊԸ, ԲԲԸ, ՓԲԸ և այլնի համար՝

 1. Պետռեգիստրի գրանցման վկայական և ՀՎՀՀ, կանոնադրություն,
 2. Ընկերության տնօրենի և մասնակիցների անձնագրեր և սոցիալական քարտ(առկայության դեպքում),
 3. ԲԸ-ների դեպքում՝ ռեեստրը վարող մարմնի կողմից,
 4. Կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը` վարկ ստանալու և դրա դիմաց հայտատուի(այլ անձանց) գույքը (իրավունքները) գրավադնելու վերաբերյալ,
 5. Ձեռնարկատիրական գործունեությունը և ֆինանսական վիճակը բնութագրող փաստաթղթեր(նախորդ 2 ամիսների եռամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները, հաշվարկային հաշվի շարժ, առևտրի տետրեր),
 6. Տեղեկանք համապատասխան հարկային մարմնից` պարտքերի վերաբերյալ,
 7. Կազմակերպության ունեցվածքը նկարագրող փաստաթղթեր(սեփականության իրավունքի գրանցման վկայագրեր, գույքի վարձակալության կամ այլ կերպ տնօրենինելու պայմանագրեր, տրանսպորտային միջոցների, մեքենասարքավորումների և այլ շարժական գույքի հաշվառման վկայագրեր, տեխնիկական անձնագրեր, ապարանքանյութական պաշարների ծավալի, տեսակի և արժեքի վերաբերյալ տեղեկանքներ),
 8. Հումքի ու նյութերի, ապրանքների, ծառայությունների ձեռք բերման և իրացման պայմանագրեր (հաշիվ-ապրանքագրեր, մաքսազերծման և այլ փաստաթղթեր),
 9. Կազմակերպության դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերաբերյալ տեղեկանք

Երաշխավորների համար՝

 1. Երաշխավորների անձնագրեր և սոց. քարտեր,
 2. Երաշխավորների սեփականության վկայականներ,
 3. Տեղեկանք երաշխավորների եկամուտների վերաբերյալ

Գրավադրվող գույքի համար`

 1. Գրավադրվող գույքի սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթեր(սեփականության վկայական, տեխնիկական անձնագիր, ձեռք բերման փաստաթղթեր և այլն)
 2. Գույքի բոլոր սեփականատերերի անձնագրեր և սոց. քարտեր, ամուսնական կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթեր(ամուսնություն, ամուսնալուծության, մահվան վկայականներ և այլն…), իրավաբանական անձանց դեպքում`վկայականներ

Վարկավորման նախնական համաձայնությունից հետո

 • Գրավադրվող գույքի գնհատման ակտ(վարկատուի կողմից նախընտրելի ընկերության կողմից),
 • Տեղեկանք համապատասխան պետական գրանցող մարմնից՝ գրավադրվող գույքի նկատմամբ առկա սահմանափակումների վերաբերյալ

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր կամ այլ անձանց երաշխավորություններ

 

* Վարկատեսակի սահմաններում մեկ անձին կամ նրան փոխկապակցված անձանց տրամադրված երաշխավորությամբ ապահովված վարկերի հանրագումարը չի կարող գերազանցել 7.000 ԱՄՆ դոլար կամ 2.500.000 ՀՀ դրամ գումարը:
** Գրավով
ապահովված վարկերի դեպքում, եթե վարկի գումարը գերազանցում է գրավի առարկայի արծեքի 50 %-ը, ապա գրավով չապահովված գումարի համար (չի կարող գերազանցել 7.000 ԱՄՆ դոլար կամ 2.500.000 ՀՀ դրամ գումարը)
պահանջվում է առնվազն 3 երաշխավորություն:

 

Վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չմարվելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ օրական 0.3% – տոկոսագումարի և 0.5% – մայր գումարի նկատմամբ: Ինչպես նաև գրավով առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին: Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթով տրամադրվող վարկերի մարումների վրա:

Պարտաճանաչ վարկատուների և առանձին հաճախորդների համար կարող են սահմանվել վարկավորման այլ` շահավետ պայմաններ

 

 

 

 

 

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ • դրամ

 • ամիս

 • %

 • դրամ

 • %

 • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh