ԲԻԶՆԵՍ GOLD | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ԲԻԶՆԵՍ GOLD

business

Վարկի արժույթ ԱՄՆ դոլար
Վարկի նվազագույն գումար 500-5.000 ԱՄՆ դոլար
Վարկի տարեկան տոկոսադրույք մինչև 2.000 ԱՄՆ դոլար վարկի համար`20%                                  մինչև 2.001-5.000 ԱՄՆ դոլար վարկի համար`18%
Վարկի ժամկետ մինչև 12 ամիս`ամենամսյա տոկոսագումարի վճարման դեպքում, նայր գումարը ժամկետի ավարտին

մինչև 24 ամիս`անուիտետային մարման դեպքում

Վարկի ամսական սպասարկման վճար 0.1 % վարկի գումարից
Վարկի ապահովվածություն ոսկյան իրեր և ստանդարտացված ձուլակտորներ
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն մինչև 100 %
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ ամենամսյա տոկոսագումարների վճարում, մայր գումարի մարումը վերջնաժամկետին կամ ամսական հավասարաչափ մարումներով(անուիտետեային գրաֆիկով)
Վարկի տրամադրման(կոմիսիոն) վճար 1% վարկի գումարից, բայց ոչ պակաս, քան 5.000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում ընկերության կողմից տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

Պահանջվող փաստաթղթեր`

 

Ա/Ձ-ի համար՝

 1. Վարկառուի անձնագիր(նույնականացման քարտ) և սոցիալական քարտ(առկայության դեպքում),
 2. Պետռեգիստրի գրանցման վկայական և ՀՎՀՀ,
 3. Հումքի ու նյութերի, ապրանքների, ծառայությունների ձեռք բերման և իրացման պայմանագրեր (հաշիվ-ապրանքագրեր, մաքսազերծման և այլ փաստաթղթեր)

ՍՊԸ, ԲԲԸ, ՓԲԸ և այլնի համար՝

 1. Պետռեգիստրի գրանցման վկայական և ՀՎՀՀ, կանոնադրություն,
 2. Ընկերության տնօրենի և մասնակիցների անձնագրեր և սոցիալական քարտ(առկայության դեպքում),
 3. Կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը` վարկ ստանալու և դրա դիմաց հայտատուի(այլ անձանց) գույքը (իրավունքները) գրավադնելու վերաբերյալ,
 4. Հումքի ու նյութերի, ապրանքների, ծառայությունների ձեռք բերման և իրացման պայմանագրեր (հաշիվ-ապրանքագրեր, մաքսազերծման և այլ փաստաթղթեր),

Անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր

 

Վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չմարվելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ օրական 0.3% – տոկոսագումարի և 0.5% – մայր գումարի նկատմամբ: Ինչպես նաև գրավով առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին: Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ արտարժույթով տրամադրվող վարկերի մարումների վրա:

Պարտաճանաչ վարկատուների և առանձին հաճախորդների համար կարող են սահմանվել վարկավորման այլ` շահավետ պայմաններ

 

 

 

 

 

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ • դրամ

 • ամիս

 • %

 • դրամ

 • %

 • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh