ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅԱՄԲ

T

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 100.000 – 400.000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ մինչև 12 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք 24 %
Ամսական սպասարկման վճար 0.6 % վարկի գումարից
Վարկի ապահովվածություն 2 անձանց կամ գործատուի երաշխավորություններ
Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ ամսական հավասարաչափ մարումներով(անուիտետեային գրաֆիկով)
Վարկի տրամադրման(կոմիսիոն) վճար 10.000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար 5.000 ՀՀ դրամ
Վարկի տոկոսների հաշվարկման կարգ Մայր գումարի նվազող մնացորդի նկատմաբ

 

 

 

 

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում ընկերության կողմից տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

 

Պահանջվող փաստաթղթերը`

 1. Վարկառուի անձնագիր(նույնականացման քարտ) և սոցիալական քարտ(առկայության դեպքում),
 2. Տեղեկանք աշխատավայրից (նշել զբաղեցրած պաշտոնը, ամսական աշխատավարձի չափը, հասցեն և հեռախոսահամարները) և/կամ եկամուտները հաստատող այլ փաստաթղթեր,
 3. Երաշխավորների անձնագրեր և սոց. քարտեր,
 4. Երաշխավորների սեփականության վկայականներ,
 5. Տեղեկանք երաշխավորների եկամուտների վերաբերյալ

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր կամ այլ անձանց երաշխավորություններ

 

Վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չմարվելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ օրական 0.5% – տոկոսագումարի և 0.5% – մայր գումարի նկատմամբ: Ինչպես նաև գրավով առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին: Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում  և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել հետևյալ հղումով [PDF, 56KB]

Պարտաճանաչ վարկատուների և առանձին հաճախորդների համար կարող են սահմանվել

վարկավորման այլ` շահավետ պայմաններ

 

 

 

 

 

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ • դրամ

 • ամիս

 • %

 • դրամ

 • %

 • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh