ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ | Ֆ.Ի.Կ.Օ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ՈՍԿՈՒ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ

gold

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն գումար 50.000 ՀՀ դրամ
Վարկի առավելագույն գումար Չի սահմանվում
Վարկի ժամկետ

մինչև 24 ամիս

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

24 %

Վարկի ապահովվածություն ոսկյա իրեր և ստանդարտացված ձուլակտորներ
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն մինչև 100 %
Վարկի տրամադրման (կոմիսիոն) վճար

2 % վարկի գումարից 

Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների վճարում

Աանուիտետային մարումներով

Վարկի տոկոսների հաշվարկման կարգ 

Մայր գումարի նվազող մնացորդի նկատմաբ

 

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում ընկերության կողմից տույժեր և տուգանքներ չեն սահմանվում:

Վարկի տրամադրման մասին որոշումը կայացվում է տեղում: Վարկի տրամադրման դրական գործոն կարող է հանդիսանալ գրավի համապատասխանությունը և լավ վարկային պատմությունը: Վարկի տրամադրման մերժման դործոն կարող է  հանդիսամալ վարկառուի վատ վարկային պատմությունը:

 

<<Ֆ.Ի.Կ.Օ>> ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ում գրավադրվող ոսկյա իրերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ`

Ոսկուհարգը 1գ. ոսկու արժեքըՀՀ դրամ
500 9.000
585 10.500
750 13.500
875 15.700
900 16.000
958 17.000
999 17.800

 

Պահանջվող փաստաթղթեր`

  1. Անձնագիր
  2. Սոցիալական քարտ

 Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր

 

Վարկային պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չմարվելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ օրական 0.3% – տոկոսագումարի և 0.5% – մայր գումարի նկատմամբ: Ինչպես նաև գրավով առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավադրվող ոսկյա իրերը գրավադրելիս և հետագայում(համապատասխան հանգամանքների առկայության դեքում) իրացվելիս գնահատվում է որպես ոսկու ջարդոն, իսկ ոսկյա իրերում առկա թանկարժեք քարերը չեն գնահատվում: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին: Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային Բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա:

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը վարկառուի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում  և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել հետևյալ հղումով [PDF, 56KB]

 

 

 

 

 

 

ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐ

Հաշվիչներ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ  • դրամ

  • ամիս

  • %

  • դրամ

  • %

  • դրամ

Հավասարաչափ մարումների գրաֆիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

cb

fa

fh